NENÍ MOŽNÉ PORAZIT ČLOVĚKA, KTERÝ
SE NIKDY NEVZDÁVÁ

právní pomoc | vzdělávání | svoboda slova | poradenství | vlastenectví

Lawyer office. Statue of Justice with scales and lawyer working

Jaké důvody mě vedly
k založení Institutu
Ochrana práv občanů

právo na svobodné vyjadřování & spravedlivý proces

Institut Ochrana práv občanů jsem založila za účelem pomoci občanům České republiky domáhat se svých práv, například práva na svobodné vyjadřování a práva na spravedlivý proces.

Na základě osobních zkušeností musím konstatovat, že obecně jsou lidem práva upírána a stávající systém, včetně toho soudního, lidem v podstatě žádná práva a spravedlnost nezaručuje.

Jsem přesvědčena, že v mnohých případech jsou práva i spravedlnost ze strany soudů a státu záměrně ignorována a porušována. Považuji za nezbytné toto změnit a v rámci svých možností tyto záležitosti ovlivňovat formou osvěty a reálné pomoci, kterou lidem nabídneme v případech, které posoudíme vždy individuálně s našimi týmy advokátů a kolegů napříč segmenty, tak abychom vždy docílili odborného posouzení každého jednotlivého případu a našli tak vhodné řešení.

MÉDIA

Jsem nepřítelem systému?

Jsem bílá, heterosexuální žena, milující matka, odmítající ukrajinský nacismus, eurounijní, korporátní fašismus a války kdekoli ve světě. Žila jsem ve válce v Donbasu a znám

Pokračovat »

Co je naší náplní a cílem

zajišťujeme možnost na uplatnění práv občanů

1
Hlavním účelem činnosti institutu je zajišťovat občanům možnosti na uplatnění jejich práv, která jim zaručuje Ústava, Listina základních práv a svobod, jako např. právo na spravedlivý proces.
2

Institut bude společensky užitečnou činnost vykonávat ve prospěch fyzických osob z různých cílových skupin jak věkových, tak sociálních. Bude podporovat vzdělávání mládeže a dětí k vlastenectví, spravedlnosti, znalostem v oblasti historie a úctě k národu.

3

Jedním ze základních cílů institutu je umožnit občanům ČR opětovný návrat ke svobodě slova, právu na svobodné vyjadřování a svobodné vůli občanů, a to ve všech oblastech. Bude se podílet na osvětě, a to v součinnosti se vzdělávacími ústavy a organizacemi na všech úrovních napříč segmenty. 

4
Institut hodlá poskytovat právní poradenství a pomoc mimo jiné i občanům, kteří se dostali do tíživé životní situace, a to z nejrůznějších důvodů, například i v důsledku vyjádření svého politického názoru.
5

Institut má zájem zajišťovat šíření informací z oblasti práva, obrany a bezpečnosti, zajišťovat trvalou komunikaci a spolupráci s laickou i  odbornou veřejností, s dalšími vzdělávacími organizacemi, s orgány státní a veřejné moci, se státními i nestátními subjekty zainteresovanými na zajišťování dodržování lidských a občanských práv, obrany a bezpečnosti České republiky.

6

Institut bude podporovat spolupráci všech subjektů a osob působících především na území České republiky zabývajících se na teoretické i praktické úrovni, problematikou ochrany občanských práv. Smyslem podpory spolupráce všech zainteresovaných subjektů je vytvářet a spolupodílet se na shromažďování a šíření nejnovějších poznatků, zkušeností, inovací a dovedností v oblastech souvisejících s vytyčenými cíli.

NELA LISKOVÁ

ředitelka Institutu

Jmenuji se Nela Lisková a posledních osm let se aktivně zajímám a účastním politického života.

Moje první osobní zkušenosti s politikou začaly v roce 2015, kdy jsem se rozhodla vstoupit do ostravské organizace ČSSD, protože mě v té době zajímala zejména oblast sociální politiky a měla jsem zájem se na tomto aktivně podílet. Po necelém půl roce jsem zjistila, jak fungují politické strany a že to poslední, oč jim reálně jde, je vytvářet cokoli smysluplného pro lidi a proto jsem na vlastní žádost členství ukončila. Od té doby jsem nebyla nikdy členkou žádného politického seskupení. Toto zmiňuji zejména proto, že o mně různí lidé zveřejňují nejrůznější informace, ale nikdo z nich se mě nikdy na pravdu nedotazoval.

Pod tlakem uprchlické krize jsem spoluzaložila v roce 2016 spolek Národní domobrana, kde jsem vytýčila za hlavní cíl naší činnosti veřejnou osvětu o vlastenectví a návratu k našim národním kořenům, znalosti pravdivé historie, nikoli té účelově pozměněné, tak jak se tomu děje v posledních letech a v neposlední řadě jsme svou činnost propojili s odbornou i laickou veřejností, starosty měst a obcí, IZS a dalšími složkami, kde jsme v rámci vzájemné spolupráce vytvářeli možnosti vzájemné pomoci a koordinace, například při živelných pohromách či událostech, kde by bylo nezbytné chránit svůj domov a naše blízké.

V roce 2016 mě s ohledem na moji aktivní činnost a četné publikace, jak v českém, tak v ruském či anglickém jazyce, kdy jsem se veřejně vyjadřovala prostřednictvím svých článků k politické situaci, nejen v ČR, ale taky v zahraničí, oslovilo Ministerstvo zahraničních věcí Doněcké lidové republiky s prosbou a zároveň pozváním, zda bych mohla osobně navštívit Doněckou lidovou republiku a město Doněck. Důvodem proč mě oslovili byl válečný konflikt v oblasti Donbasu, tedy Doněcké a Luhanské lidové republiky, který tam probíhá od roku 2014, a o kterém média u nás mlčela. Pozvání jsem přijala a po mnoha dalších návštěvách bylo završením naši vzájemné spolupráce a důvěry otevření Zastupitelského centra Doněcké lidové republiky v Ostravě, které proběhlo s veškerými oficiálními pověřeními vlády Doněcké lidové republiky, potažmo Ruské federace. Na tiskovou konferenci k otevření Zastupitelského centra DLR do Ostravy přijeli desítky novinářů z celého světa, protože jsem otevřela první zastoupení tohoto typu na světě.

O rok později jsem pomohla otevřít další centra v Evropě. Konkrétně v ČR bylo mým cílem navázat na dřívější aktivní spolupráci a přátelské vztahy měst Ostrava a Doněck, kdy obě města vzájemně spolupracovala například v oblasti kultury, sportu či vzdělávání.

Dále jsem s ohledem na můj pravidelný pobyt v Doněcku informovala veřejnost o skutečné situaci týkající se probíhajícího válečného konfliktu, aby měla veřejnost nejen v ČR, ale taky v zahraničí, možnost dozvědět se pravdu, nikoli pouze tendenční mainstreamové informace. Poprvé v životě jsem se nacházela přímo v místě války, kde jsem byla svědkem neskutečných lidských tragédií. Viděla jsem umírat civilisty, vypálené vesnice a obyvatelstvo žijící v nuzných podmínkách po šachtách, sklepeních a vybombardovaných domech. Navštěvovala jsem nemocnice, školy, univerzity a dětské domovy plné opuštěných dětí, což byl pro mě jeden z nejsilnějších zážitků, kdy je nemožné ubránit se slzám. To vše bylo mojí motivací lidem v Donbasu pomáhat, alespoň tak, jak bylo v mých, nejen finančních možnostech. V Doněcku jsem měla každý měsíc tiskové konference, kde jsme spolu s tamním Ministerstvem zahraničních věcí společně informovali o naší spolupráci, vývoji a plánech. Bohužel, tato moje činnost se nelíbila vládě České republiky, která válku v Donbasu a podporu tamních ukrajinských nacistů, kteří tam vyvražďují rusky mluvící občany, od počátku financuje. Na základě intervence Ministerstva zahraničí ČR, nechala vláda prostřednictvím soudu, paradoxně stejného, který mi založení Zastupitelského centra Doněcké lidové republiky schválil, po roce úřad uzavřít. Pravdu o válce a zejména o skutečnosti, že tuto válku ČR od roku 2014 financuje a dodávkami zbraní a těžké techniky podporuje, bylo pro českou vládu nepřijatelné tolerovat.

Naše vzájemná spolupráce s Donbasem však tímto nijak nebyla omezena a já jsem svou činnost na základě osobního poznání tamní situace a zejména pomoci místnímu civilnímu obyvatelstvu nijak neomezila. Pomáhat lidem, kteří jsou postižení válkou, či jakkoli jinak, považuji za svou morální povinnost. Tyto veškeré moje zkušenosti mě inspirovaly k založení  Institutu Ochrana práv občanů, kde budu ve své činnosti a pomoci lidem pokračovat. 

Pokud se vám moje myšlenka a snaha, alespoň něco v naší zemi změnit k lepšímu, líbí, můžete nás s kolegy podpořit, ať už jednorázově, občasnými finančními dary nebo pravidelnými příspěvky na účet Institutu.

Propojení vzájemné pomoci a účast každého, komu není naše země lhostejná přece dává smysl.

MEDIÁLNÍ PARTNER

děkujeme za Vaši podporu

POSKYTNUTÍ
FINANČNÍHO DARU

Děkujeme za Vaši podporu

Číslo bankovního účtu
Institut Ochrana
práv občanů:

2602644822/2010

KONTAKT

neváhejte nás kontaktovat

Nela Lisková